Производствена сграда на ЕТ БОРО гр. София

Производствена сграда на ЕТ ”БОРО”, възложител „Дядо Божко” ЕООД, гр. София

Алум. дограма ЕТЕМ

Окачени фасади ЕТЕМ

Обшивки ETALBOND

Производствена сграда на ЕТ БОРО